Oddział Miejski PTTK w Lublinie

im. Aleksandra Janowskiego

 Mieczysław Tokarski

Mieczyslaw-Tokarski.jpg

Kolega Mieczysław Tokarski urodził się 7 lutego 1947 roku w Rudnie. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w Chełmie. Z lat szkolnych w jego pamięci w sposób szczególny zapisała się nauczycielka p. Wiesława Kurek, która jak napisał po latach: w murach Technikum Mechanicznego, w roku 100 - lecia Powstania Styczniowego, wprowadzając mnie w struktury organizacyjne Oddziału Chełmskiego PTTK nauczyła i pokazała piękno Poznawania i Wędrowania.

Do PTTK wstąpił w 1965 roku stając się od początku postacią znaną dzięki poczuciu humoru i umiejętności nawiązywania koleżeńskich kontaktów na turystycznych szlakach. Już po ukończeniu szkoły, w czasie odbywanej służby wojskowej dane mu było uczestniczyć w pożegnaniu sprowadzonych do Kocka prochów generała Franciszka Kleeberga. Do dziś wielokrotnie powraca do toczonych na Lubelszczyźnie bitew i potyczek Powstania Styczniowego, walk Legionów Polskich i września 1939 roku a także wielu postaci mogących stanowić wzorzec do naśladowania. Organizuje rajdy, zloty i wycieczki po Ziemi Chełmskiej, Polesiu Lubelskim i całym Regionie Lubelskim nawiązujące do historii regionu. Kolekcjonuje pamiątki (wiele z nich przekazał muzeom), przygotowuje okolicznościowe wystawy, artykuły prasowe i teksty referatów.

Pełny dorobek Mieczysława Tokarskiego obejmujący dokonania o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym - włodawskirn to temat na osobny artykuł. Tutaj zaprezentujemy jedynie dla przykładu niektóre z nich. 29 maja 1973 roku powstał Oddział PTTK we Włodawie, z którym związany jest od początku. W minionym czasie był prezesem oddziału ponad 22 lata (jest nim także dziś), wiceprezesem - 10 lat i członkiem zarządu oddziału - 8 lat. Zachęca do zdobywania odznak i zdobywania uprawnień turystycznych. Od 1973 roku posiada uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej na wszystkie regiony Polski. Zdobył dużą odznakę turystyki pieszej w stopniu złotym, „Za wytrwałość" w turystyce pieszej I i III stopnia, „Dla najwytrwalszych" w turystyce pieszej I - III stopnia. Jego nazwisko odnaleźć można w pierwszej dwudziestce na liście Klubu Bywalca na Ogólnopolskich Zlotach Przodowników Turystyki Pieszej (było ich 56).

Po reformie terytorialnej w roku 1975 i powstaniu 49 województw działał na rzecz dalszej współpracy kadr PTTK z terenu Lubelszczyzny, promocji regionu i zdobywania uprawnień turystycznych. W roku 1987 uzyskał uprawnienia przewodnika turystycznego i rozpoczął swoją przygodę przewodnicką rn.in. udziałem w Sejmikach Przewodników Turystycznych Lubelszczyzny. Po przemianach ustrojowych roku 1989 jego oddział staje się członkiem Forum Oddziałów PTTK Regionu Lubelskiego i bierze udział w spotkaniach mających na celu opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki Regionu Lubelskiego obejmującego województwa: bialskopodlaskie, chełmskie, lubelskie i zamojskie. W strategii tej zapisane zostały największe atrakcje turystyczne Regionu Lubelskiego, a wśród nich z obszaru działania oddziałów PTTK w Chełmie i Włodawie: Chełmskie Podziemia Kredowe i Poleski Park Narodowy. Po reformie terytorialnej w roku 1998 i powstaniu województwa lubelskiego, Forum Oddziałów PTTK Regionu Lubelskiego inicjowało nadal spotkania działaczy turystycznych z terenu województwa lubelskiego. Wkrótce stało się statutowym ciałem Towarzystwa przyjmując nową nazwę - Porozumienie Oddziałów PTTK Województwa Lubelskiego.

Kolega Mieczysław Tokarski jest od początku i pozostaje do dziś Wiceprezesem Porozumienia Oddziałów i trudno jest wyobrazić sobie funkcjonowanie tego ogniwa bez jego udziału. Wciąż przepełniony miłością do swojego miejsca zamieszkania, Regionu Lubelskiego i kraju zaraża pasją krajoznawstwa i wędrowania dorosłych i młodzież szkolną. Jest Instruktorem Krajoznawstwa Polski i zdobywcą Odznaki Krajoznawczej Polski w stopniu złotym (2002 r.). Posiada liczne odznaki regionalne. Jako pierwszy zdobył 3 stopnie Chełmskiej Odznaki Krajoznawczej. Posiada Odznakę Krajoznawczą Zarnojszczyzny, Odznakę Krajoznawczą Województwa Łódzkiego oraz 42 odznaki krajoznawcze z terenu Polski. W nowym tysiącleciu wciąż rozszerza zakres swoich turystyczno - krajoznawczych zainteresowań. Od stycznia 2001 roku jest Instruktorem Ochrony Przyrody i zdobywcą odznaki „Turysta przyrodnik" w stopniu złotym (2005 r.). Posiada także bogatą wiedzę o górach i ludziach z nimi związanych, a wśród nich Stanisławie Staszicu. Jest zdobywcą małej Górskiej Odznaki Turystycznej w stopniu złotym.

Mieczysław Tokarski jest rn.in. członkiem Rady Muzeum Pojezierza Łęczyńsko -Włodawskiego, członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej, współredaktorem kwartalnika „Wschód". Jego artykuły ukazują się w prasie, folderach. Jako prezes Oddziału PTTK we Włodawie był inicjatorem upamiętnienia miejsc bitew i potyczek Powstania Styczniowego bądź odnowienia pomników i tablic pamiątkowych z nimi związanych. Wśród wystaw, których był i jest współautorem są liczne nawiązujące do bitew i potyczek Powstania Styczniowego (np. w 140 i 150 rocznicę) oraz walk Legionów Polskich. Za działalność odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi (1984), odznaką „Za Zasługi dla turystyki" (1998), Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego, Złotą Honorową Odznaką Polskiego Związku Filatelistów (2007), Złotą Odznaką Zasłużony Działacz LOK (1986), Złotym Krzyżem Zasługi (2013).

W 2009 roku, w przededniu stulecia Oddziału Chełmskiego PTK - PTTK wydał własnym sumptem w niewielkim nakładzie liczącą 191 stron pracę zatytułowaną Oddział Chełmski PTK 1910 - 1950 w świetle dokumentacji centrali. Szczególny wkład Mieczysława Tokarskiego w tworzenie więzi regionalnych i upowszechnianie wiedzy o Regionie Lubelskim i krajoznawstwie polskim zadecydowały o tym, że uchwałą Walnego Zjazdu Oddziału Miejskiego (d. Lubelskiego) im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie z dnia 23 marca 2013r. przyznane mu zostało Członkostwo Honorowe Oddziału.

Opr. Elżbieta Sidorowska i Andrzej Wasilewski
na pod.it. materiałów   Oddz. PTTK we Włodawie i Oddz.Miejskiego w Lublinie