Oddział Miejski PTTK w Lublinie

im. Aleksandra Janowskiego

 Zygmunt Nasalski

Zygmunt-Nasalski.jpg

Kolega Zygmunt Nasalski urodził się 12 stycznia 1943 roku w Mołodiatyczach. Po rozpoczęciu studiów historycznych na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie wstąpił w roku 1961 do PTTK i został uczestnikiem rajdów studenckich. PTTK było jednym z pól jego aktywności. Działał m.in. w Lubelskim Klubie Wysokogórskim biorąc udział w szkoleniach skałkowych i wyprawach wysokogórskich.

W roku 1968 roku został członkiem dwu ważnych komisji programowych Zarządu Okręgu PTTK w Lublinie: Komisji Krajoznawczej i Komisji Historii i Tradycji. Komisje te skupiały członków Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego z Lublina i Lubelszczyzny zabiegających m.in. o zachowanie pamięci o działalności Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego przed powstaniem PTTK. Były to tak znakomite postaci jak m.in. Mikołaj Stanisław Pajdowski, Henryk Gawarecka, Stefan Wojciechowska, Władysława Podobińska, Adolf Mironiuk czy Zygmunt Nowakowski.

W skład komisji weszli przedstawiciele młodego pokolenia, koledzy Tadeusz Sobieszek i Zygmunt Nasalski. To ich obdarzyło zaufaniem starsze pokolenie i przekazywało im wiedzę krajoznawczą.

Kolega Zygmunt Nasalski, od roku 1973 Instruktor Krajoznawstwa Regionu a od 1976 Członek Komisji Egzaminacyjnej Przewodników Miejskich i Terenowych PTTK w Lublinie przekazywał wiedzę o historii miasta i regionu; inspirował adeptów turystyki i krajoznawstwa do zdobywania uprawnień przewodnickich oraz pogłębiania posiadanej wiedzy. Był przedstawicielem wciąż aktywnego i zainteresowanego codziennym życiem turystycznym pokolenia studenckiego.

W roku 1973 wziął udział w wyprawie Klubu Wysokogórskiego w Himalaje Zachodnie a po powrocie przybliżał te góry innym pielęgnując pamięć o kolegach, którzy zginęli po zejściu lodowej lawiny. W roku 1977 w czteroosobowej grupie jeszcze raz wyruszył w Himalaje śladami wyprawy docierając przez Związek Radziecki, Afganistan i Pakistan do Indii a stąd do Kaszmiru i niedostępnego przez wiele lat Ladakhu.

W 1977 roku Zygmunt Nasalski został Członkiem Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Lublinie pozostając w jego składzie do roku 1989. W latach osiemdziesiątych wspólnie z Regionalną Pracownią Krajoznawczą Zarządu Wojewódzkiego PTTK tworzył biuletyn PTTK „Wędrowiec Lubelski", był członkiem zespołu redakcyjnego tego periodyku i autorem artykułów. W roku 1981 i 1985 jako delegat na Zjazd Krajowy PTTK wybierał naczelne władze Towarzystwa. W 1985 i 1989 roku przewodniczył Zjazdom Wojewódzkim PTTK zabiegając o to, aby nie została utracona ciągłość działalności PTTK, zmieniającego swoje struktury organizacyjne.

W 1976 roku Zygmunt Nasalski został zastępcą dyrektora Muzeum Lubelskiego a od 1992 do końca 2014 roku był dyrektorem muzeum, którego pracownicy wielokrotnie współtworzyli program szkolenia kadr Towarzystwa i wspierali jego inicjatywy organizacyjne. Według kolegi Zygmunta Nasalskiego wspólne są korzenie krajoznawstwa i muzealnictwa polskiego i dlatego czytelne są ścieżki współpracy muzealników i krajoznawców.

Lata dziewięćdziesiąte będące okresem przygotowań Muzeum Lubelskiego do przypadającego w roku 1996 jego dziewięćdziesięciolecia, przyniosły pogłębienie współpracy z Oddziałem Miejskim Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego, przygotowującego się w tym samym czasie do 90 rocznicy powstania PTK - PTTK. Oddział Miejski PTTK w Lublinie został współwydawcą publikacji poświęconej Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim.

W roku 1995 kolega Zygmunt Nasalski otrzymał tytuł Zasłużonego Instruktora Krajoznawstwa Polski PTTK (nr leg. 89). W 1997 roku Lublin wybrany został na miejsce XIV Walnego Zjazdu PTTK. W czasie tego niezwykle ważnego dla wszystkich członków Towarzystwa wydarzenia, Muzeum Lubelskie wspólnie z Oddziałem Miejskim PTTK pełniło m.in. funkcję gospodarza Ogólnopolskiego Spotkania Kręgu Seniora PTTK. W czasie XIV Walnego Zjazdu PTTK kolega Zygmunt Nasalski wyróżniony został za całokształt pracy Złotą Honorową Odznaką PTTK.

Po zakończonych obchodach jubileuszu dziewięćdziesięciolecia (1906 - 1996), Muzeum Lubelskie współorganizowało z Oddziałem Miejskim PTTK w Lublinie i Porozumieniem Oddziałów PTTK Województwa Lubelskiego kolejne ogólnopolskie sesje popularne -naukowe. Szczególnie ważna była Inauguracja Obchodów 100.lecia PTK- PTTK w Województwie Lubelskim, zorganizowana w 2004 roku w Lublinie we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Patronat Honorowy nad tym wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin i Zarząd Główny PTTK.
W roku 2009 Oddział Miejski PTTK w Lublinie, Porozumienie Oddziałów PTTK Województwa Lubelskiego i Muzeum Lubelskie były współorganizatorami Ogólnopolskiej Sesji Krajoznawczej „W 80 rocznicę Pierwszego Kongresu Krajoznawczego 1929-2009". W czasie odbywającego się w tym samym dniu Zjazdu Nadzwyczajnego Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie, w dniu 21 listopada 2009 r. kolega Zygmunt Nasalski został uhonorowany godnością Członka Honorowego Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie.

Na przełomie 2012 i 2013 roku, w czasie zebrań sprawozdawczo - wyborczych kończących kadencję władz, podjęte zostały uchwały w sprawie nadania koledze Zygmuntowi Nasalskiemu Honorowego Członkostwa PTTK. Uchwałę taką podjęły: Koło Pracowników Nauki Oddziału Akademickiego PTTK, Oddział Akademicki PTTK im. Wincentego Pola i Oddział Miejski PTTK w Lublinie (od 2009 r. im. Aleksandra Janowskiego). W maju 2013 roku uchwałę podjęli delegaci oddziałów PTTK na Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK Województwa Lubelskiego. Godność Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego została nadana koledze Zygmuntowi Nasalskiemu uchwałą XVIII Walnego Zjazdu PTTK w dniu 14 września 2013 r.

Kolega Zygmunt Nasalski wciąż wspiera, współtworzy i inicjuje różne formy działalności PTTK w Lublinie, Regionie Lubelskim i Polsce. Wciąż jest członkiem Oddziału Akademickiego PTTK w Lublinie wspierającym jego rozwój. W latach osiemdziesiątych znalazł się wśród inicjatorów i członków założycieli Koła Pracowników Nauki Oddziału Akademickiego PTTK pozostającego nadal jednym z ważnych filarów działalności PTTK w środowisku akademickim, w mieście Lublinie i Regionie Lubelskim.


Opracowano na podstawie : „Gościniec PTTK" 3(45)/2013