Oddział Miejski PTTK w Lublinie

im. Aleksandra Janowskiego

 Tadeusz Sobieszek

Tadeusz-Sobieszek.jpg

Kolega Tadeusz Sobieszek jest w Towarzystwie osobą, której obecność zaświadcza o aktualności hasła przez poznanie do umiłowania kraju... Trudno powiedzieć skąd tak naprawdę dotarła do Tadeusza pasja poznawania kraju. Na przestrzeni lat wędrujemy, poznajemy kraj i region, odchodzimy do obowiązków rodzinnych, powracamy gdy dzieci są już większe, a czasem po śmierci kogoś bliskiego, komu poświęciliśmy lata lub miesiące troski, powracamy poszukując ponownie dla siebie miejsca. Po powrocie odnajdujemy Tadeusza pogłębiającego wiedzę krajoznawczą, z troską wypowiadającego się na temat aktualnej sytuacji w naszym Towarzystwie. Czasem kontrowersyjny i nieustępliwy w swoich racjach, ale akceptowany, bo wypowiadający się bezstronnie i z przekonaniem na temat dyskutowanych tez dotyczących krajoznawstwa. Wiele lat temu wybitni krajoznawcy Lubelszczyzny obdarowali go swoją przyjaźnią.

Z Aleksandrem Janowskim - wspólzałożycielern PTK, szlaki turystyczne przemierzał Stanisław Mikołaj Pajdowski - uczestnik walk o szkołę polską i legionista. To pod jego kierunkiem koi. Tadeusz Sobieszek poznawał tajniki przewodnictwa turystycznego. Lubelskie środowisko przewodnickie odwołuje się do koi. Tadeusza Sobieszka jako następcy koi. Stanisława Mikołaja Pajdowskiego.

W 1956 roku zainicjowane zostały w Polsce obchody 50-LECIA PTK - PTTK. Jubileusz odbił się w następnych latach echem w regionach - w sposób znaczący także na Lubelszczyźnie. W latach 60-tych, w wyniku przeprowadzonych dyskusji zainicjowano tworzenie Regionalnych Pracowni Krajoznawczych PTTK. W 1968 roku kierownikiem lubelskiej pracowni - jednej z pierwszych w kraju, został Tadeusz Sobieszek, a jej pracownikiem - Stanisław Mikołaj Pajdowski.

Przy Pracowni skupiło się grono wybitnych krajoznawców z różnych stron Lubelszczyzny, wśród nich: Władysława Podobińska z Zamościa, Adolf Mironiuk z Białej Podlaskiej, Henryk Gawarecki z Lublina, Józefa Hunek z Lublina.

Na przełomie lat 60-tych i 70-tych „pałeczkę PTTK-owskich pokoleń" przejmowali kolejni „zapaleńcy", wnosząc do Towarzystwa nowe treści. Byli wśród nich: Marek Wyszkowski - dzielący się posiadaną wiedzą z zakresu architektury i historii Lublina, Mieczysław Kseniak - pasjonat dziejów Lubelszczyzny i sztuki zakładania ogrodów, Zygmunt Nasalski - dzielący się wiedzą o legionach komendanta Piłsudskiego oraz walkach powstańców listopadowych i styczniowych, Marta Denys - sięgająca do tradycji literackich Lubelszczyzny.

To tylko wybrani współpracownicy koi. Tadeusza Sobieszka. Było ich znacznie więcej. Przewodników turystycznych i przodowników turystyki pieszej szkolili przecież znani przedstawiciele środowiska naukowego jak np.: dr Stefan Wojciechowski - historyk, prof. Dominik Fijałkowski - przyrodnik, dr Jan Gurba - archeolog.

W latach 70 - tych Tadeusz przestał być zawodowo związany z PTTK. Od tej pory -do dzisiaj - był i jest wyłącznie działaczem społecznym. Tadeusz niezmiennie trwał przy przewodnictwie i krajoznawstwie. Będąc członkiem Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK i Zarządu Okręgu PTTK inicjował i realizował inicjatywy krajoznawcze. Przez     cale     lata     nierozerwalnie     stal     na     straży     przewodnictwa     turystycznego podporządkowanego idei krajoznawstwa.

Lata 70-te przyniosły znaczący wzrost aktywności organizacyjnej koi. Tadeusza Sobieszka. W 1981 roku - na fali dokonujących się przemian -jednogłośnie wybrany został Prezesem Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Lublinie. Z jego inicjatywy w Lublinie zorganizowane zostały obchody 75-LECIA PTK - PTTK. Nakładem oficyny wydawniczej WDK w Lublinie ukazał się wówczas reprint ustawy PTK (z 1906roku), dając znaczący impuls poszukiwaniom korzeni krajoznawstwa polskiego. W roku 1981 jeszcze raz aktywność swoją przeniósł Tadeusz również na szczebel centrali PTTK pełniąc rn.in. funkcję członka ZG PTTK, a od roku 1989 do 2013 członka, wiceprezesa i prezesa Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK. Odtąd uczestniczył we wszystkich przedsięwzięciach Oddziałów PTTK województwa lubelskiego, gdy tylko był o to proszony. W znaczący sposób dopomógł w sfinalizowaniu spraw dotyczących siedziby Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie. Kamienica przy ulicy Rynek 8 w Lublinie, będąca współwłasnością Samorządu Miasta Lublin i Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego symbolizuje jedność PTTK-owskiego środowiska Lublina i Lubelszczyzny. Wielka w tym zasługa Tadeusza, który uczył, Że w najtrudniejszych dla Towarzystwa sprawach „trzeba się dogadywać".

Uchwalą Walnego Zjazdu PTTK z dnia 16 września 2005r. kolega Tadeusz Sobieszek uhonorowany został godnością Członka Honorowego PTTK. 21 listopada 2009r. miał miejsce w Lublinie Zjazd Nadzwyczajny Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie, w czasie którego podjęto uchwałę w sprawie nadania Oddziałowi imienia Aleksandra Janowskiego. Delegaci zgromadzeni na Zjeździe podjęli także uchwałę o nadaniu Członkostwa Honorowego Oddziału Miejskiego PTTK irn. A. Janowskiego koledze Tadeuszowi Sobieszkowi.

Opracowano na podstawie: Gościniec PTTK 3(20)2005